Các bảng thi

1. BẢNG CHUYÊN NGHIỆP

Nhóm thi Độ tuổi Nội dung thi
vòng thi khu vực Việt Nam
Nội dung thi
vòng thi chung kết Thanh Đảo
Thiếu niên Sinh sau 31/8/2008 1 đến 2 tác phẩm tự chọn
*Tổng thời gian không quá 10 phút
Một tác phẩm solo của Mendelssohn
Một tác phẩm tự chọn
*Thời gian tác phẩm Mendelssohn không dưới 5 phút
*Tổng thời gian của 2 tác phẩm từ 15 đến 20 phút
Thanh niên Sinh trước 1/9/2008 1 đến 2 tác phẩm tự chọn
*Tổng thời gian không quá 15 phút
Một tác phẩm solo của Mendelssohn
Một tác phẩm tự chọn
*Thời gian tác phẩm Mendelssohn không dưới 10 phút
* Tổng thời gian của 2 tác phẩm từ 25 đến 30 phút

2. BẢNG THI NHỮNG TÁC PHẨM CỦA MENDELSSOHN

Nhóm thi Độ tuổi Nội dung 2 vòng thi*
Nhi đồng A Sinh sau ngày 1/9/2016 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ của Mendelssohn
*Thời gian không quá 5 phút
Nhi đồng B Sinh từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/8/2016 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ của Mendelssohn
*Thời gian không quá 5 phút
Nhi đồng C Sinh từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/08/2014 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ của Mendelssohn
*Thời gian không quá 5 phút
Thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/8/2012 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ của Mendelssohn
*Thời gian không quá 6 phút
Thanh thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2008 đến ngày 31/8/2010 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ của Mendelssohn
*Thời gian không quá 7 phút
Thanh niên Sinh từ ngày 1/9/2006 đến ngày 31/8/2008 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ của Mendelssohn
*Thời gian không quá 8 phút
Người lớn Sinh trước ngày 31/8/2006 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ của Mendelssohn
*Thời gian không quá 10 phút

*2 vòng thi: vòng thi khu vực Việt Nam và vòng thi chung kết Thanh Đảo.

3. BẢNG THI CÁC CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC QUỐC TẾ

*LCM, ABRSM, TRINITY, AMEB, ROCKSCHOOL, …(Không giới hạn loại chứng chỉ)

Nhóm Độ tuổi Nội dung 2 vòng thi*
Grade 1 Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm tự chọn cấp độ Grade 1 – Thời gian không quá 2 phút
Grade 2 Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm tự chọn cấp độ Grade 2 – Thời gian không quá 2 phút
Grade 3 Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm tự chọn cấp độ Grade 3 – Thời gian không quá 3 phút
Grade 4 Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm tự chọn cấp độ Grade 4 – Thời gian không quá 3 phút
Grade 5 Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm tự chọn cấp độ Grade 5 – Thời gian không quá 4 phút
Grade 6 Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm tự chọn cấp độ Grade 6 – Thời gian không quá 4 phút
Grade 7 Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm tự chọn cấp độ Grade 7 – Thời gian không quá 4 phút
Grade 8 Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm tự chọn cấp độ Grade 8 – Thời gian không quá 5 phút
Grade 9 Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm tự chọn cấp độ Grade 9 – Thời gian không quá 5 phút
Grade 10 Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm tự chọn cấp độ Grade 10 – Thời gian không quá 5 phút

*2 vòng thi: vòng thi khu vực Việt Nam và vòng thi chung kết Thanh Đảo.

4. BẢNG THI MỞ RỘNG

4.1. Bảng thi các tác phẩm piano Việt Nam, Trung Quốc

Nhóm Độ tuổi Nội dung 2 vòng thi*
Nhi đồng A Sinh sau ngày 1/9/2016 01 tác phẩm Việt Nam hoặc Trung Quốc tự chọn
*Thời gian không quá 3 phút
Nhi đồng B Sinh từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/8/2016 01 tác phẩm Việt Nam hoặc Trung Quốc tự chọn
*Thời gian không quá 3 phút
Nhi đồng C Sinh từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/08/2014 01 tác phẩm Việt Nam hoặc Trung Quốc tự chọn
*Thời gian không quá 4 phút
Thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/8/2012 01 tác phẩm Việt Nam hoặc Trung Quốc tự chọn
*Thời gian không quá 5 phút
Thanh thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2008 đến ngày 31/8/2010 01 tác phẩm Việt Nam hoặc Trung Quốc tự chọn
*Thời gian không quá 5 phút
Thanh niên Sinh từ ngày 1/9/2006 đến ngày 31/8/2008 01 tác phẩm Việt Nam hoặc Trung Quốc tự chọn
*Thời gian không quá 6 phút
Người lớn Sinh trước ngày 31/8/2006 01 tác phẩm Việt Nam hoặc Trung Quốc tự chọn
*Thời gian không quá 5 phút

*2 vòng thi: vòng thi khu vực Việt Nam và vòng thi chung kết Thanh Đảo.

4.2. Bảng thi thể loại Etude

Nhóm Độ tuổi Nội dung 2 vòng thi*
Nhi đồng A Sinh sau ngày 1/9/2016 Chọn 01 tác phẩm Etude – Thời gian không quá 3 phút
Nhi đồng B Sinh từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/8/2016 Chọn 01 tác phẩm Etude – Thời gian không quá 3 phút
Nhi đồng C Sinh từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/08/2014 Chọn 01 tác phẩm Etude – Thời gian không quá 4 phút
Thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/8/2012 Chọn 01 tác phẩm Etude – Thời gian không quá 5 phút
Thanh thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2008 đến ngày 31/8/2010 Chọn 01 tác phẩm Etude – Thời gian không quá 5 phút
Thanh niên Sinh từ ngày 1/9/2006 đến ngày 31/8/2008 Chọn 01 tác phẩm Etude – Thời gian không quá 6 phút
Người lớn Sinh trước ngày 31/8/2006 Chọn 01 tác phẩm Etude – Thời gian không quá 5 phút

*2 vòng thi: vòng thi khu vực Việt Nam và vòng thi chung kết Thanh Đảo.

4.3. Bảng thi thể loại Phức Điệu

Nhóm Độ tuổi Nội dung 2 vòng thi*
Nhi đồng A Sinh sau ngày 1/9/2016 Chọn 01 tác phẩm Phức Điệu – Thời gian không quá 3 phút
Nhi đồng B Sinh từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/8/2016 Chọn 01 tác phẩm Phức Điệu – Thời gian không quá 3 phút
Nhi đồng C Sinh từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/08/2014 Chọn 01 tác phẩm Phức Điệu – Thời gian không quá 4 phút
Thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/8/2012 Chọn 01 tác phẩm Phức Điệu – Thời gian không quá 5 phút
Thanh thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2008 đến ngày 31/8/2010 Chọn 01 tác phẩm Phức Điệu – Thời gian không quá 5 phút
Thanh niên Sinh từ ngày 1/9/2006 đến ngày 31/8/2008 Chọn 01 tác phẩm Phức Điệu – Thời gian không quá 6 phút
Người lớn Sinh trước ngày 31/8/2006 Chọn 01 tác phẩm Phức Điệu – Thời gian không quá 5 phút

*2 vòng thi: vòng thi khu vực Việt Nam và vòng thi chung kết Thanh Đảo.

4.4. Bảng thi thể loại Sonata

Nhóm Độ tuổi Nội dung 2 vòng thi*
Nhi đồng A Sinh sau ngày 1/9/2016 Chọn 01 tác phẩm Sonata – Thời gian không quá 3 phút
*Không quy định thời kỳ, tác giả
Nhi đồng B Sinh từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/8/2016 Chọn 01 tác phẩm Sonata – Thời gian không quá 3 phút
*Không quy định thời kỳ, tác giả
Nhi đồng C Sinh từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/08/2014 Chọn 01 tác phẩm Sonata – Thời gian không quá 4 phút
*Không quy định thời kỳ, tác giả
Thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/8/2012 Chọn 01 tác phẩm Sonata – Thời gian không quá 5 phút
*Không quy định thời kỳ, tác giả
Thanh thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2008 đến ngày 31/8/2010 Chọn 01 tác phẩm Sonata – Thời gian không quá 5 phút
*Không quy định thời kỳ, tác giả
Thanh niên Sinh từ ngày 1/9/2006 đến ngày 31/8/2008 Chọn 01 tác phẩm Sonata – Thời gian không quá 6 phút
*Không quy định thời kỳ, tác giả
Người lớn Sinh trước ngày 31/8/2006 Chọn 01 tác phẩm Sonata – Thời gian không quá 5 phút
*Không quy định thời kỳ, tác giả

*2 vòng thi: vòng thi khu vực Việt Nam và vòng thi chung kết Thanh Đảo.

4.5. Bảng thi các tác phẩm thời kỳ lãng mạn

*Beethoven, Schubert,Chopin, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Tchaikovsky,…

Nhóm Độ tuổi Nội dung 2 vòng thi*
Nhi đồng A Sinh sau ngày 1/9/2016 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ thuộc thời kỳ lãng mạn
*Thời gian không quá 3 phút
Nhi đồng B Sinh từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/8/2016 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ thuộc thời kỳ lãng mạn
*Thời gian không quá 3 phút
Nhi đồng C Sinh từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/08/2014 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ thuộc thời kỳ lãng mạn
*Thời gian không quá 4 phút
Thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/8/2012 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ thuộc thời kỳ lãng mạn
*Thời gian không quá 5 phút
Thanh thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2008 đến ngày 31/8/2010 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ thuộc thời kỳ lãng mạn
*Thời gian không quá 5 phút
Thanh niên Sinh từ ngày 1/9/2006 đến ngày 31/8/2008 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ thuộc thời kỳ lãng mạn
*Thời gian không quá 6 phút
Người lớn Sinh trước ngày 31/8/2006 Chọn 01 tác phẩm bất kỳ thuộc thời kỳ lãng mạn
*Thời gian không quá 5 phút

*2 vòng thi: vòng thi khu vực Việt Nam và vòng thi chung kết Thanh Đảo.

4.6. Bảng thi các tác phẩm cận hiện đại

*Debussy, Sibelius, Ravel, Schoenberg, Stravinsky, Bartók, Shostakovich, Kabalevsky…

Nhóm Độ tuổi Nội dung 2 vòng thi*
Nhi đồng A Sinh sau ngày 1/9/2016 Chọn 01 tác phẩm thuộc thời kỳ cận hiện đại
*Thời gian không quá 3 phút
Nhi đồng B Sinh từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/8/2016 Chọn 01 tác phẩm thuộc thời kỳ cận hiện đại
*Thời gian không quá 3 phút
Nhi đồng C Sinh từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/08/2014 Chọn 01 tác phẩm thuộc thời kỳ cận hiện đại
*Thời gian không quá 4 phút
Thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/8/2012 Chọn 01 tác phẩm thuộc thời kỳ cận hiện đại
*Thời gian không quá 5 phút
Thanh thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2008 đến ngày 31/8/2010 Chọn 01 tác phẩm thuộc thời kỳ cận hiện đại
*Thời gian không quá 5 phút
Thanh niên Sinh từ ngày 1/9/2006 đến ngày 31/8/2008 Chọn 01 tác phẩm thuộc thời kỳ cận hiện đại
*Thời gian không quá 6 phút
Người lớn Sinh trước ngày 31/8/2006 Chọn 01 tác phẩm thuộc thời kỳ cận hiện đại
*Thời gian không quá 5 phút

*2 vòng thi: vòng thi khu vực Việt Nam và vòng thi chung kết Thanh Đảo.

4.7. Bảng thi các tác phẩm tự chọn

Nhóm Độ tuổi Nội dung 2 vòng thi*
Trẻ em 6 tuổi trở xuống
Sinh sau ngày 1/9/2018 Chọn 01 tác phẩm tự chọn – Thời gian không quá 3 phút
*Không giới hạn thời kỳ, tác giả
Nhi đồng A Sinh sau ngày 1/9/2016 Chọn 01 tác phẩm tự chọn – Thời gian không quá 3 phút
*Không giới hạn thời kỳ, tác giả
Nhi đồng B Sinh từ ngày 1/9/2014 đến ngày 31/8/2016 Chọn 01 tác phẩm tự chọn – Thời gian không quá 3 phút
*Không giới hạn thời kỳ, tác giả
Nhi đồng C Sinh từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/08/2014 Chọn 01 tác phẩm tự chọn – Thời gian không quá 4 phút
*Không giới hạn thời kỳ, tác giả
Thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/8/2012 Chọn 01 tác phẩm tự chọn – Thời gian không quá 5 phút
*Không giới hạn thời kỳ, tác giả
Thanh thiếu niên Sinh từ ngày 1/9/2008 đến ngày 31/8/2010 Chọn 01 tác phẩm tự chọn – Thời gian không quá 5 phút
*Không giới hạn thời kỳ, tác giả
Thanh niên Sinh từ ngày 1/9/2006 đến ngày 31/8/2008 Chọn 01 tác phẩm tự chọn – Thời gian không quá 6 phút
*Không giới hạn thời kỳ, tác giả
Người lớn Sinh trước ngày 31/8/2006 Chọn 01 tác phẩm tự chọn – Thời gian không quá 5 phút
*Không giới hạn thời kỳ, tác giả

*2 vòng thi: vòng thi khu vực Việt Nam và vòng thi chung kết Thanh Đảo.

5. BẢNG THI HOÀ TẤU

5.1. Bảng thi hoà tấu Piano 4 tay

Nhóm Độ tuổi Nội dung vòng thi khu vực Việt Nam
Chuyên nghiệp Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm Piano 4 tay tự chọn
*Thời gian không quá 7 phút
Không chuyên Không giới hạn độ tuổi 01 tác phẩm Piano 4 tay tự chọn
*Thời gian không quá 5 phút

 

5.2. Bảng thi hoà tấu thính phòng

*Hình thức hoà tấu: Từ 2 đến 8 thí sinh trong đó cần có 01 người chơi Piano

Nhóm Độ tuổi Nội dung vòng thi khu vực Việt Nam
Chuyên nghiệp Không giới hạn độ tuổi Không giới hạn tác phẩm, tác giả
*Thời gian không quá 9 phút
Không chuyên Không giới hạn độ tuổi Không giới hạn tác phẩm, tác giả
*Thời gian không quá 7 phút

QUY ĐỊNH VỀ BÀI THI ONLINE

  1. Thí sinh phải thuộc lòng khi quay video bài thi.
  2. Thí sinh đăng ký thi ở nhiều bảng thi khác nhau mỗi bảng thi sẽ gửi một video dự thi riêng.
  3. Thí sinh cần phải giới thiệu trước camera họ tên, bộ môn thi và tên cuộc thi. Trước mỗi tác phẩm cần phải giới thiệu đầy đủ: Tên tác phẩm – Tác giả, liền theo là phần dự thi.
  4. Video bài thi có thể được quay trong phòng hòa nhạc chuyên nghiệp, studio hoặc tại nhà. Âm thanh thu trực tiếp. Không chấp nhận can thiệp chỉnh sửa âm thanh. Chất lượng thu video của smartphone & tablet được chấp nhận.
  5. Cần cố định góc quay khi quay bài thi, âm thanh và hình ảnh phải rõ ràng và đồng bộ. Quá trình quay bài thi phải liên tục và không bị gián đoạn, không được phép chuyển đổi màn hình, tạm dừng, không chấp nhận video đã cắt ghép hình ảnh.
  6. Khi quay bài thi cần lấy đủ hình ảnh thí sinh bao gồm toàn thân (từ đầu đến chân) và nhạc cụ. Góc quay đúng hướng. (tham khảo hình ảnh đính kèm bên dưới)
  7. Định dạng, dung lượng video bài thi và đặt tên file: có thể upload file video theo một trong các format: avi, flv, wmv, mov hoặc mp4. Dung lượng tối đa mỗi video là 750 MB. Đặt tên file bao gồm TÊN THÍ SINH+ NGÀY SINH + TÊN BẢNG THI
  8. Thời lượng video không vượt quá khoảng thời gian quy định bài thi của từng nhóm tuổi.
  9. Trang phục & giày biểu diễn (không mặc trang phục ở nhà, đi chơi… )

Góc quay mẫu (Lưu ý góc camera luôn luôn quay từ bên phải thí sinh)

CÁCH THỨC GỬI VIDEO DỰ THI:

👉  Bài dự thi gửi về email: polaris.mendelssohn@gmail.com

Tiêu đề email: Họ tên thí sinh – Ngày tháng năm sinh – Bảng thi

Ví dụ: Trần Văn A – 01/01/2012 – Bảng thi các tác phẩm tự chọn

👉 Nội dung email bao gồm:
+ Họ tên thí sinh
+ Bảng thi
+ File video dự thi: gửi dưới dạng link youtube hoặc google drive chia sẻ ở chế độ công khai)